المنتجات

المنتجاتSTPP Poudre DenseSTPP: Dense Powder

Standard specifications for crushed STPP (rapid rate of hydration)

Designations Units Specifications

Phase I

% 40 - 60

Rate of hydration (ROH) :
      After 1 minute
      After 5 minute

°C 88 - 92
91 - 95

(P2O5) Content

% 56,5 ± 1

STPP content
(expressed as % of total phosphate content)

% 94 mini

Water content

% 0 - 1

Water insoluble  materials

% 0.1 maxi

Particle size :
      > 1000 microns
      >500 microns
      < 150 microns

% 0
5 maxi
75 mini

pH (1% solution)

--- 9 - 10

Whiteness

--- L = 95 mini (Hunter L.a.b)

Paulte density

Kg/l 0.7 – 1.0

Trace metals :
      (Cr)
      (Co)
      (Ni)
      (Cu)
      (Cd)
      (Pb)
      (Hg)
      (As)
      (Mn)
      (Fe)
      (Mg+Ca)

ppm 5 maxi
5 maxi
5 maxi
5 maxi
1 maxi
5 maxi
1 maxi
1 maxi
5 maxi
50 maxi
250 maxi